Erfkwaliteit

Op initiatief van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) en als onderdeel van De Kop Werkt! / ‘Ruimte voor Vraag, Vraag naar Ruimte’ is in 2013 de dynamiek op de agrarische erven in de Kop onderzocht. Hierbij is in beeld gebracht wat de kansen zijn voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het agrarisch cultuurlandschap. De erven zijn gezichtsbepalend in het open landschap van de polders van de Kop. De plaatsing van de gebouwen, de beplanting, de logistiek op het erf, de toegangswegen en de manier waarop de erven aan het landschap zijn verankerd springen in het oog. Ze vormen het visitekaartje en de etalage van wat zich op het erf afspeelt.

In het verlengde hiervan is de Initiatiefgroep Erfkwaliteit opgericht, waarin de Provincie Noord-Holland, de gemeente Hollands Kroon, LTO Noord, GreenPort Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord met elkaar samenwerken. Zij gaven de afgelopen drie jaar gezamenlijk vorm en inhoud aan erfpilots door het instellen van een Team Erfkwaliteit. Dit team biedt hulp bij de plannen zoals die voor de erven in de Kop door ondernemers van erven worden ontwikkeld. De pilots wordt aangestuurd en begeleid door de genoemde Initiatiefgroep.

Als een initiatiefnemer de inrichting van en de bebouwing van zijn erf wil veranderen – bijvoorbeeld bij gewijzigde bedrijfsvoering, schaalvergroting of herstructurering van het erf – krijgt hij/ zij te maken met tal van regels en moet een proces van planvorming, goedkeuring en uitvoering worden doorlopen. In de meeste gevallen waarin inrichting, bebouwing of functie van een erf verandert, is een vergunning van de betreffende gemeente nodig. Per gemeente verschillen de regels, kwaliteitseisen en procedures. Kortom: initiatiefnemers/groeiende agrarische ondernemers die een erf willen ontwikkelen zien een complex proces van planvorming, goedkeuring en vergunningverlening op zich afkomen. Uitgangspunt voor de pilot erfkwaliteit is dat advies, maatwerk en ondersteuning bij de initiatiefnemer welkom zijn.

Doel en opzet

Eind 2017 zijn lessen getrokken uit de eerdere pilots. Er is besloten om in 2018 een vervolg te geven door middel van nieuwe projecten. Ook hier biedt het Team Erfkwaliteit inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij de ‘verbouw’ van erven en is gericht op het geven van een kwaliteitsimpuls en het ‘ontzorgen’ van de initiatiefnemer.

De projecten zijn gericht op de veranderingen op de agrarische erven, met impact op het landschap. Het gaat om veranderingen op erven:

  • die passen binnen huidige regelgeving en die veel impact hebben op het landschap en waar het goed is om een inhoudelijk advies op te formuleren,
  • waarvoor een verplichte nadere uitwerking moet worden gemaakt (bijvoorbeeld in de vorm van een erfinrichtingsplan)
  • waarvoor een vergunning noodzakelijk is
  • waar initiatiefnemers (eigenaren) zelf behoefte hebben aan advies.


Het advies voor de ruimtelijke kwaliteit kan zowel betrekking hebben op de architectuur van de bebouwing, het plaatsen van de bouwvolumes op het erf, de logistiek op het erf en de wijze van koppeling aan de openbare weg, de erfbeplanting en evt. singels (‘de groene jas’) en/ of de wijze waarop het erf bijdraagt aan het beeld van lanen en vaarten. Het advies is locatie-specifiek en dient om een zo goed mogelijke landschappelijke inrichting en inpassing te bewerkstelligen.

De initiatiefnemer voor het plan om het erf aan te passen en Team Erfkwaliteit werken samen op basis van vrijwilligheid en het advies is onafhankelijk. Aan de adviezen zijn voor de duur van een project (één jaar) geen kosten verbonden voor de initiatiefnemer. Dit zorgt voor een zo laag mogelijke drempel voor het inwinnen van adviezen. De adviezen bevatten geen uitgewerkt ontwerp, maar benoemen principes en schetsen de kaders, op basis waarvan de initiatiefnemer en de door hem/haar ingeschakelde ontwerper tot een uitgewerkt plan kunnen komen.

Werkwijze Team Erfkwaliteit NHN

Het Team Erfkwaliteit bestaat uit een architect, een landschapsarchitect en een vertegenwoordiger van de gemeente waarin de case aan de orde is, die proces en inhoud aan elkaar koppelt. Het trio staat de initiatiefnemer van een plan voor een verandering / vergroting van een erf of de bebouwing erop op twee sleutelmomenten ter zijde: - aan het begin (bij de start van de procedure, het opstellen van het programma van eisen en de eventuele architectenkeuze) – en halverwege (bij het bespreken van het concept-plan).

Betrokken partijen, duur, evaluatie

De Pilot Erfkwaliteit is een gezamenlijk project van genoemde partijen (Provincie Noord-Holland, de gemeente Hollands Kroon, LTO Noord, Greenport Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord). Zij vormen de Initiatiefgroep die deze projecten begeleidt.

 

Plaats een reactie